Laia

Laia

I si passa alguna cosa inesperada,
What if something unexpected happened,

CAT     CAST     ENG

La Laia i el Carlos són amics des que eren petits, i ara, en aquests moments tan difícils per a ell i per al seu germà, dedica tot el temps i l’esforç que pot a ajudar-lo, encara que en realitat no pot fer gaire més que estar-se el més sovint possible amb ell a casa seva mentre ell cuida del seu germà i ajudar-lo amb la resta de coses perquè no li treguin temps de dedicació a l’Àlex. I, tot i que la situació no sempre és fàcil, no sempre és fàcil suportar-la, i encara que el seu caràcter nerviós, impulsiu, pot de vegades dissimular-ho, en realitat ho fa sempre de bona gana, està bé cuidant del Carlos junt amb l’Aina i el Genís, fins i tot arriba a quedar-se a viure a casa del Carlos per passar el major temps possible amb ell. Però els problemes vénen quan el que alguns comentaven, quan alguns deien que els passaven coses, i ella no en feia cas, no els creia per res o no li donava cap importància, sembla que li estigui començant a passar a gent més propera, a gent que creia el mateix que ella però que està començant a patir, a viure, estranyes sensacions, inquietants situacions. Quan li comença a succeïr també a ella, li comencen a passar coses estranyes i pertorbadores per a les quals, al menys per ara, no aconsegueix trobar explicació. Comença a veure, sentir, notar, coses, presències, que potser no haurien de ser-hi, tenint cada cop menys clar el límit entre la realitat, la suggestió, la imaginació, l’al·lucinació, la bogeria. Quan veu cap a on els està portant tot això, com els està afectant, com la seva personalitat està sent portada al límit, com estan reaccionant. També ella mateixa, sense poder preveure cap a on portarà tot això a la seva personalitat. Quan les conseqüències es van veient extremes. Quan succeeixen terribles esdeveniments. Quan el pitjor passa. Quan algú proper pateix, quan pateixes per algú proper.

Laia y Carlos son amigos desde que eran pequeños, y ahora, en estos momentos tan difíciles para él y para su hermano, dedica todo el tiempo y el esfuerzo que puede a ayudarlo, aunque en realidad por lo general no puede hacer mucho más que estarse lo más a menudo posible con él en su casa mientras él cuida de su hermano y ayudarle con el resto de cosas para que no le quiten tiempo de dedicación a Àlex. Y, a pesar de que la situación no siempre es fácil, no siempre es fácil soportarla, y aunque su carácter nervioso, impulsivo, puede a veces disimularlo, en realidad lo hace siempre de buena gana, está bien cuidando de Carlos junto a Aina y Genís, incluso llega a quedarse a vivir en casa de Carlos para pasar el mayor tiempo posible con él. Pero los problemas vienen cuando lo que algunos comentaban, cuando algunos decían que les pasaban cosas, y ella no le hacía caso, no les creía para nada o no le daba ninguna importancia, parece que le esté empezando a pasar a gente más cercana, a gente que creía lo mismo que ella pero que está empezando a sufrir, a vivir, extrañas sensaciones, inquietantes situaciones. Cuando le empieza a suceder también a ella, le empiezan a pasar cosas extrañas y perturbadoras para las que, al menos por el momento, no logra encontrar explicación. Empieza a ver, oír, notar, cosas, presencias, que quizá no deberían estar ahí, teniendo cada vez menos claro el límite entre la realidad, la sugestión, la imaginación, la alucinación, la locura. Cuando ve hacia dónde les está llevando todo eso, cómo les está afectando, cómo su personalidad está siendo llevada al límite, cómo están reaccionando. También ella misma, sin poder prever hacia dónde llevará todo eso a su personalidad. Cuando las consecuencias se van viendo extremas. Cuando suceden terribles acontecimientos. Cuando lo peor pasa. Cuando alguien cercano sufre, cuando sufres por alguien cercano.

Laia and Carlos are friends since they were kids, and now, in those so difficult moments for him and for his brother, she dedicates all the time and effort that she can to help him, though in reality she can’t generally do much more than staying as often as possible with him at his home while he takes care of his brother and helping him with the rest of the things so that those don’t take him away time of dedication to Àlex. And, despite the situation is not always easy, it’s not always easy to stand it, and although her nervous, impulsive character can sometimes dissimulate it, she actually does it always willingly, she’s fine taking care of Carlos along with Aina and Genís, she even gets to stay living at Carlos home to stay as much time as possible with him. But problems come when what some commented, when some said that things happened to them, and she paid no attention to that, she didn’t believe them at all or didn’t give any importance to that, it seems to be happening to people closer, to people that believed the same than her but that is beginning to suffer, to live, strange sensations, disturbing situations. When it begins to happen also to her, weird and perturbing things start happening to her, things for which, at least for the moment, she’s unable to find an explanation. She begins to see, to hear, to notice, things, presences, that maybe shouldn’t be there, having less clear each time the limit between reality, suggestion, imagination, hallucination, madness. When she sees towards where is all that taking them, how it is affecting them, how their personality is being pushed to the limit, how they are reacting. Also herself, without being able to foresee towards where will all this take her personality. When the consequences are being seen extreme. When terrible events occur. When the worst happens. When someone close suffers, when you suffer for someone close.

Un comentario en «Laia»

  1. Pingback: Reacció / Reacción / Reaction

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

dos × cinco =