SYNOPSIS     FILM     DATA

Synopsis (Sinopsis)  CAT     CAST     ENG

«Reacció» es podria definir bàsicament com un thriller de terror psicològic i suspens amb drama, una barreja de gèneres interrelacionats en una història inquietant i sorprenent repleta de girs de guió. Un film independent, amateur, d’autor, que amb un punt experimental i una important imaginació s’endinsa en les ments dels personatges, en les nostres ments, preguntant-se què passaria si, preguntant-nos si ens coneixem entre nosaltres, si ens coneixem a nosaltres mateixos, si ho creiem…

<<Diuen que ningú no arriba mai a conèixe’t del tot. Que només un mateix es coneix bé. Però és això cert? Realment et coneixes? Realment saps qui ets, com ets? I si passa alguna cosa inesperada? Alguna cosa que t’agafa per sorpresa? Alguna cosa que mai no havies pensat que pogués succeir-te? Estaries preparat per assumir-ho? De debò creus que tens idea de com reaccionaries davant qualsevol situació? De quina de les innumerables i desconegudes maneres que té el cervell de reaccionar seria l’escollida?>>

L’Àlex i el Carlos van perdre els pares. L’Àlex, el germà petit, és a qui li costa més superar-ho; s’aïlla en si mateix, es troba en un estat gairebé d’autisme. El Carlos es dedica a ell, a cuidar-lo, a intentar comunicar-se amb ell, a tractar de que millori. El porta a un psicòleg, que els tracta als dos. La Laia, l’Aina i el Genís, amics del Carlos des que eren petits, l’ajuden tant com poden en aquesta difícil situació i intenten passar el major temps possible amb ell, encara que no puguin fer gaire més que estar-se amb ell a casa seva mentre cuida del seu germà. El seu veí Òscar i el seu company de classe Iñaki també hi col·laboren com poden, i especialment el David.

Malgrat tot, el Carlos intenta fer vida normal dins del que cap. Fa una festa amb amics a casa seva, hi va molta gent.

Dies després, l’Iñaki està preocupat perquè se li repeteix un malson molt real, i el seu amic Juan s’està obsessionant amb que se sent observat, vigilat. Coneixen l’Òscar, que creu recordar un passat de patiment relacionat amb la casa on tots ells han estat a la festa. La resta no veu lògic donar importància a una casa, si et passa alguna cosa serà cosa teva. I al Genís, la Laia i l’Aina els comencen a passar coses; veuen, escolten, senten coses. I el Carlos; a més del patiment, que no sembla precisament que millori. I tot sumat a males notícies.

Cap a on portaran a cadascú el seguit de situacions i sensacions que es van trobant? Fins on arribaran? Quins són els seus límits? Els coneixen? Els coneixeran? Com ho afrontaran?

Què els està passant? Què està passant? Aconseguiran saber-ho? Entendre-ho? Per què passa? Qui té raó? Algú té raó? Les coses són el que semblen?

Com respondràs al que t’arribi?

Quina serà la  R E A C C I Ó  . . .  ?

 

«Reacción» se podría definir básicamente como un thriller de terror psicológico y suspense con drama, una mezcla de géneros interrelacionados en una historia inquietante y sorprendente repleta de giros de guión. Un film independiente, amateur, de autor, que con un punto experimental y una importante imaginación se adentra en las mentes de los personajes, en nuestras mentes, preguntándose qué pasaría si, preguntándonos si nos conocemos entre nosotros, si nos conocemos a nosotros mismos, si lo creemos…

<<Dicen que nadie llega nunca a conocerte del todo. Que solo uno mismo se conoce bien. ¿Pero es eso cierto? ¿Realmente te conoces? ¿Realmente sabes quién eres, cómo eres? ¿Y si pasa algo inesperado? ¿Algo que te coge por sorpresa? ¿Algo que nunca habías pensado que pudiera sucederte? ¿Estarías preparado para asumirlo? ¿De verdad piensas que tienes idea de cómo reaccionarías ante cualquier situación? ¿De cuál de las innumerables y desconocidas maneras que tiene el cerebro de reaccionar sería la escogida?>>

Àlex y Carlos perdieron a sus padres. A Àlex, el hermano pequeño, es al que le cuesta más superarlo; se aísla en si mismo, se encuentra en un estado casi de autismo. Carlos se dedica a él, a cuidarlo, a intentar comunicarse con él, a tratar de que mejore. Lo lleva a un psicólogo, que los trata a los dos. Laia, Aina y Genís, amigos de Carlos desde que eran pequeños, lo ayudan tanto como pueden en esta difícil situación e intentan pasar el mayor tiempo posible con él, aunque no puedan hacer mucho más que estarse con él en su casa mientras cuida de su hermano. Su vecino Òscar y su compañero de clase Iñaki también colaboran como pueden, y especialmente David.

A pesar de todo, Carlos intenta hacer vida normal dentro de lo que cabe. Hace una fiesta con amigos en su casa, va mucha gente.

Días después, Iñaki está preocupado porque se le repite una pesadilla muy real, y su amigo Juan se está obsesionando con que se siente observado, vigilado. Conocen a Òscar, que cree recordar un pasado de sufrimiento relacionado con la casa en la que todos ellos han estado en la fiesta. El resto no ve lógico dar importancia a una casa, si te pasa algo será cosa tuya. Y a Genís, Laia y Aina les empiezan a pasar cosas; ven, oyen, sienten cosas. Y a Carlos; además del sufrimiento, que no parece precisamente que mejore. Y todo sumado a malas noticias.

¿Hacia dónde llevarán a cada uno la serie de situaciones y sensaciones que se van encontrando? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuáles son sus límites? ¿Los conocen? ¿Los conocerán? ¿Cómo lo afrontarán?

¿Qué les está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Conseguirán saberlo? ¿Entenderlo? ¿Por qué pasa? ¿Quién tiene razón? ¿Alguien tiene razón? ¿Las cosas son lo que parecen?

¿Cómo responderás a lo que te llegue?

¿Cuál será la  R E A C C I Ó N  . . .  ?

 

«Reaction» could be basically defined as a psychological horror and suspense thriller with drama, a mix of genres interrelated in a disturbing and surprising story replete with plot twists. An independent, amateur, auteur film that, with an experimental point and a significant imagination, delves into the characters’ minds, in our minds, asking what would happen if, asking ourselves if we know each other, if we know ourselves, if we think so…

<<They say no one ever gets to know you completely. That only you know yourself well. But is this true? Do you really know yourself? Do you really know who you are, what you are like? What if something unexpected happened? Something that took you by surprise? Something you never thought could happen to you? Would you be prepared to face it? Do you really think you have any idea of how you would react in any situation? Of which of the countless and unknown ways of reacting the brain has would be the chosen one?>>

Àlex and Carlos lost their parents. For Àlex, the younger brother, it’s harder to get over it; he isolates in himself, he’s in a state almost of autism. Carlos dedicates to him, to take care of him, to try to communicate with him, to try to make him get better. He takes him to a psychologist, who treats them both. Laia, Aina and Genís, Carlos’ friends since childhood, help him as much as they can in this difficult situation and try to spend as much time as possible with him, although they can’t do much more than staying with him at his home while he takes care of his brother. His neighbor Òscar and his classmate Iñaki also collaborate as they can, and specially David.

Despite all, Carlos tries to live normally, all things considered. He makes a party at home, a lot of people go.

Days after, Iñaki is worried because he has a very real nightmare repeatedly, and his friend Juan is getting obsessed with feeling observed, watched after. They meet Òscar, who believes to remember a past of suffering related with the house where they all have been at the party. The rest don’t see logical giving importance to a house, if something happens to you it would be your thing. And things begin to happen to Genís, Laia and Aina; they see, hear, feel things. And Carlos; besides the suffering, that doesn’t exactly seem to get better. And all added to bad news.

Towards where will the situations and sensations they find lead them? How far will they reach? Which are their limits? Do they know them? Will they know them? How will they face it?

What’s happening to them? What’s going on? Will they get to know it? To understand it? Why is it happening? Who’s right? Is anyone right? Things are what they seem?

How will you respond to what comes to you?

What will be the  R E A C T I O N  . . .  ?

 

Film (Sobre la pel·lícula/película / About the film)  CAT     CAST     ENG

«Reacció» és una pel·lícula amateur, realitzada de forma totalment independent, amb pressupost zero i sense cap remuneració, per part d’amics, familiars, veïns i coneguts no professionals del medi, fent servir el material disponible, el mínim necessari, i rodant en localitzacions reals de l’entorn on viuen els qui hi han col·laborat o cedides per aquests.

Després d’un llarg i complicat recorregut, finalment es podrà veure aquesta pel·lícula per part de tothom qui ho vulgui. Es tractarà de fer disponible per tots els canals possibles (internet -web oficial i portal de vídeos-, projeccions, festivals, DVDs), en totes les llengües possibles (començant per subtitular en castellà les parts rodades en català i en anglès tota ella), a tot arreu on sigui possible (projeccions en diferents ciutats, festivals de diferents països), de la manera que cadascú prefereixi (diferents formats i versions), i lliure per a tothom (visible gratuïtament, descarregable, compartible, amb llicència lliure).

És possible fer cinema, aconseguir fites, realitzar els somnis, sense res. Perquè en el fons, entre tots, ho tenim tot.

Com diu un bon amic, no ho intentis, fes-ho.

Fem-ho entre tots, i després compartim-ho amb tots.

Democratitzem el cinema. Democratitzem la creació, les idees. Tothom pot fer cinema. Tothom, si ho vol, pot crear. I tothom n’hauria de poder gaudir.

 

«Reacción» es una película amateur, realizada de forma totalmente independente, con presupuesto cero y sin ninguna remuneración, por parte de amigos, familiares, vecinos y conocidos no profesionales del medio, utilizando el material disponible, el mínimo necesario, y rodando en localizaciones reales del entorno en el que viven los que han colaborado en ella o cedidas por ellos.

Después de un largo y complicado recorrido, finalmente se podrá ver esta película por parte de todo el que lo quiera. Se tratará de hacer disponible por todos los canales posibles (internet -web oficial y portal de vídeos-, proyecciones, festivales, DVDs), en todas las lenguas posibles (empezando por subtitular en castellano las partes rodadas en catalán y en inglés toda ella), en todas partes donde sea posible (proyecciones en diferentes ciudades, festivales de diferentes países), de la manera que cada uno prefiera (diferentes formatos y versiones), y libre para todos (visible gratuitamente, descargable, compartible, con licencia libre).

Es posible hacer cine, conseguir metas, realizar los sueños, sin nada. Porque en el fondo, entre todos, lo tenemos todo.

Como dice un buen amigo, no lo intentes, hazlo.

Hagámoslo entre todos, y después compartámoslo con todos.

Democraticemos el cine. Democraticemos la creación, las ideas. Todo el mundo puede hacer cine. Todo el mundo, si lo quiere, puede crear. Y todo el mundo debería poder disfrutar de ello.

 

«Reaction» is an amateur film, made in a totally independent way, with budget zero and without any remuneration, by friends, relatives, neighbors and acquaintances not professionals of the sector, using the available material, the minimum necessary, and filming on real locations of the environment where the ones who collaborate in it live or provided by them.

After a long and complicated journey, this film will be finally able to be seen by everyone who wants it. It will be attempted to make it available by all possible channels (internet -official website and video portal-, projeccions, festivals, DVDs), in all possible languages (starting by subtitling in Spanish the parts filmed in Catalan, and in English the whole), wherever possible (projeccions in different cities, festivals of different countries), the way each one prefers (different formats and versions), and free for everybody (freely visible, downloadable, shareable, with free license).

It is possible to make movies, to achieve goals, to realize the dreams, with nothing. Because deep down, together, we have everything.

As a good friend says, don’t try, just do it.

Let’s do it together, and after share it with everyone.

Let’s democratize cinema. Let’s democratize creation, ideas. Everyone can make movies. Everyone, if they want, can create. And everyone should be able to enjoy it.

 

Data (Fitxa/Ficha de la pel·lícula/película / Film’s data sheet)  CAT     CAST     ENG

 

Títol complet: «Reacció / Reacción / Reaction»

Títol en català: «Reacció» | Títol en castellà: «Reacción» | Títol en anglès: «Reaction»

Una pel·lícula de: Carlos Garcia Abalos

Gènere: Thriller – Terror psicològic – Suspens – Drama

Pàgina web: reacciofilm.com

Escrita: 2009-2011

Rodada: 2011-2013

Editada i postproduïda: 2011-2013

Rodada principalment amb: Canon EOS 5D

Duració de la pel·lícula: 2 h – 2:30 h aprox. (per confirmar)

Data de preestrena: 21/07/2013 18:00 h, Sala Sant Jaume, Premià de Dalt (Barcelona)

Data d’estrena: Juliol/Agost 2013 (per confirmar) a reacciofilm.com

Idiomes: Rodada en català i castellà, subtítols disponibles en castellà i anglès

Rodada principalment en localitzacions a: Premià de Dalt (Barcelona), Barcelona, Premià de Mar (Barcelona)

Localitzacions secundàries a: Línia de tren Maresme-Barcelonès (Barcelona), San Asensio (La Rioja), Granada

Gravacions de veus i sons en localitzacions secundàries a: Helsinki (Finlàndia), Lund (Suècia), Coimbra (Portugal), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 

Título completo: «Reacció / Reacción / Reaction»

Título en catalán: «Reacció» | Título en castellano: «Reacción» | Título en inglés: «Reaction»

Una película de: Carlos García Abalos

Género: Thriller – Terror psicológico – Suspense – Drama

Página web: reacciofilm.com

Escrita en: 2009-2011

Rodada en: 2011-2013

Editada y postproducida en: 2011-2013

Rodada principalmente con: Canon EOS 5D

Duración de la película: 2 h – 2:30 h aprox. (por confirmar)

Fecha de preestreno: 21/07/2013 18:00 h, Sala Sant Jaume, Premià de Dalt (Barcelona)

Fecha de estreno: Julio/Agosto 2013 (por confirmar) en reacciofilm.com

Idiomas: Rodada en catalán y castellano, traducción y subtítulos disponibles en castellano e inglés

Rodada principalmente en localizaciones en: Premià de Dalt (Barcelona), Barcelona, Premià de Mar (Barcelona)

Localizaciones secundarias en: Línea de tren Maresme-Barcelonès (Barcelona), San Asensio (La Rioja), Granada

Grabaciones de voces y sonidos en localizaciones secundarias en: Helsinki (Finlandia), Lund (Suecia), Coimbra (Portugal), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 

Full Title: «Reacció / Reacción / Reaction»

Catalan Title: «Reacció» | Spanish Title: «Reacción» | English Title: «Reaction»

A Film By: Carlos García Abalos

Genre: Thriller – Psychological Horror – Suspense – Drama

Website: reacciofilm.com

Written in: 2009-2011

Filmed in: 2011-2013

Edited and postproduced in: 2011-2013

Filmed mainly with: Canon EOS 5D

Film duration: 2 h – 2:30 h approx. (to be confirmed)

Premiere date: 21/07/2013 18:00 h, Sala Sant Jaume, Premià de Dalt (Barcelona)

Release date: July/August 2013 (to be confirmed) in reacciofilm.com

Languages: Filmed in Catalan and Spanish, translation and subtitles available in Spanish and English

Main locations in: Premià de Dalt (Barcelona), Barcelona, Premià de Mar (Barcelona)

Secondary locations in: Maresme-Barcelonès train line (Barcelona), San Asensio (La Rioja), Granada

Voices and sounds recording secondary locations in: Helsinki (Finland), Lund (Sweden), Coimbra (Portugal), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diecinueve − cuatro =