Carlos

Carlos

Que només un mateix es coneix bé.
That only you know yourself well.

CAT     CAST     ENG

El Carlos dedica la seva vida al seu germà petit Àlex, per a qui és més difícil superar la pèrdua dels seus pares. Cuida d’ell, tracta de que millori, intenta comunicar-se amb ell. I el porta a un psicòleg, que els tracta als dos, ajudant també al Carlos a tractar amb l’Àlex ja que és el més proper a ell. Però els progressos arriben lentament, i el Carlos pateix al veure que el seu germà encara segueix sense parlar, ni tan sols amb ell, que no sembla ni escoltar-lo, ni adonar-se de quan està amb ell, que està encara tancat dins ell mateix. I això sumat al seu propi camí de superació de la pèrdua, que hi és també tot i els seus intents d’amagar-ho i apareix de vegades de diferents maneres, fins i tot en ocasions potser a través d’estranys malsons. Els seus amics l’ajuden tant com poden, i amb ells mira d’aparentar estar bé, però en el fons se segueix sentint sol atrapat en una situació tan difícil que no sempre pot aguantar. I al succeïr-se els esdeveniments i quan van arribant males notícies i els temps es van tornant cada cop encara pitjors, cada vegada li és més difícil suportar-ho tot.

Carlos dedica su vida a su hermano pequeño Àlex, para el que es más difícil superar la pérdida de sus padres. Cuida de él, trata de que mejore, intenta comunicarse con él. Y lo lleva a un psicólogo, que los trata a los dos,, ayudando también a Carlos a tratar con Àlex ya que es el más cercano a él. Pero los progresos llegan lentamente, y Carlos sufre al ver que su hermano aún sigue sin hablar, ni siquiera con él, que no parece ni escucharle, ni darse cuenta de cuándo está con él, que está aún encerrado en sí mismo. Y eso sumado a su propio camino de superación de la pérdida, que está ahí también a pesar de sus intentos de esconderlo y aparece a veces de diferentes maneras, incluso en ocasiones puede que a través de extrañas pesadillas. Sus amigos le ayudan tanto como pueden, y con ellos trata de aparentar estar bien, pero en el fondo se sigue sintiendo solo atrapado en una situación tan difícil que no siempre puede aguantar. Y al sucederse los acontecimientos y cuando van llegando malas noticias y los tiempos se van volviendo cada vez aún peores, cada vez le es más difícil soportarlo todo. 

Carlos dedicates his life to his younger brother Àlex, for whom it’s harder to get over the lost of their parents. He takes care of him, tries to make him get better, tries to communicate with him. And he takes him to a psychologist, who treats them both, helping also Carlos to deal with Àlex as he’s the closest one to him. But progresses come slowly, and Carlos suffers as he sees his brother is still not talking, not even to him, not seeming to even listen to him, or realising of when he’s with him, that he’s still closed inside himself. And this added to his own path to overcome the lost, that is there too despite his attempts to hide it and shows up sometimes in different ways, even occasionally maybe through weird nightmares. His friends help him as much as they can, and he pretends to seem fine to them, but in deep he still feels lonely trapped in such a difficult situation that he not always can bear. And as events unfold and when bad news come and times get even harder, every time it’s more difficult for him to stand it all.

Un comentario en «Carlos»

  1. Pingback: Reacció / Reacción / Reaction

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nueve + 3 =